โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
« เมื่อ มกราคม 10, 2011, 08:57:14 AM โดย admin »

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย -มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 153 คน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คน
สภาพของชุมชนโดยรอบ เป็นชุมชนที่เก่าแก่ ประชากรมีอาชีพหลากหลาย ค้าขาย เกษตรกรรมทำสวนพริก ทำสวนครัว ประชากรส่วนใหญ่ฐานะปานกลาง ถึงยากจน
    เขียว  - ชมพู
สีเขียว     หมายถึง  ความเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของ ทุ่งข้าวและผักสวนครัว อันเป็นอาชีพหลักของชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อาศัย
สีชมพู    หมายถึง   ความรัก ความเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี และความบริสุทธิ์ อันมีใจเป็นหนึ่งเดียว
    “ภายในปี 2558 ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
        
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือมีมาตรฐาน    วิชาการเป็นเลิศ
        ประเสริฐเปี่ยมด้วยคุณธรรม        งามล้ำเกษตรทฤษฏีใหม่
        ก้าวไกลกับเทคโนโลยี            มากมีวิสัยทัศน์
        เร่งรัดพัฒนา                นำพาชุมชน
ศึกษาดี   กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

« แก้ไข มกราคม 31, 2014, 09:58:51 AM อ่าน 18428 ครั้ง »


กิจกรรมโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
« เมื่อ มกราคม 31, 2014, 09:48:54 AM โดย admin »


กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
8 สิงหาคม 2557
ลงแขกดำนา ร่วมกับชุมชน
ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
8 สิงหาคม 2557
วัดบ้านสว่างหนองเสือ
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
  29 กรกฎาคม 2557
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
10 มกราคม 2557
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
กีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
 6 มกราคม 2557
148 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
งานถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2556
4 ธันวาคม 2556
ณ วัดบ้านสว่าง หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลฯ, 34000 อุบลราชธานี
   

« แก้ไข สิงหาคม 20, 2014, 09:12:08 AM อ่าน 19709 ครั้ง »


การจัดนิทรรศการ “มหกรรมอาหารกลางวัน” โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
« เมื่อ กันยายน 18, 2014, 01:35:22 PM โดย admin »

การจัดนิทรรศการ “มหกรรมอาหารกลางวัน”
การประกวดโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และ
การจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ครั้งที่  1   ปี 2557  ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 25-26  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2557

 สามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ตาม Link นี้ครับ

 

« แก้ไข กันยายน 18, 2014, 02:27:55 PM อ่าน 12174 ครั้ง »


เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
« เมื่อ ธันวาคม 19, 2013, 08:19:07 AM โดย admin »

เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน


1.หลักการและเหตุผล
                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มีจุดม่งหมายที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี เก่ง มีปัญญามีสุขภาพที่แข็งแรง ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายดังกล่าวนักเรียนจะต้องมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน มีคุณค่าทางโภชนาการ    อันจะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
    โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือส่วนมากนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สนใจเกี่ยวกับอาหารที่มีคุณค่ามากนัก  นักเรียนบางคนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน  หรือรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
        เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย  สมองให้ดีขึ้น และลดภาวะทุพโภชนาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาหารให้เพียงพอ
2.2 เพื่อลดภาวะทุโภชนาการที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.4 เพื่อปลูกสร้างลักษณะที่ดีในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ถูกสุขบัญญัติ ถูกหลักควรปฏิบัติหลังรับประทาน
2.5 เพื่อเพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

สำนักงานโครงการอาหารกลางวัน
                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารรูปแบบประกอบคำของบประมาณ

« แก้ไข ธันวาคม 19, 2013, 08:29:41 AM อ่าน 21168 ครั้ง »


โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
« เมื่อ ธันวาคม 19, 2013, 08:06:41 AM โดย admin »

โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ปีงบประมาณ 2557


โครงการเงินหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คือเงินดอกผลของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับสร้างผลผลิต รายได้ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถบริหารจัดการ จัดตั้ง เป็นกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ในที่สุด
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มีกรอบแนวคิดว่า โครงการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันเป็นเงินจัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สร้างผลผลิตและรายได้ เพื่อนำไปสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน โดยรับดำเนินการตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นมา
คู่มือการดำเนินงานโครงการ เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน ให้มีความมั่นใจ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของกระทรวงการคลังกำหนด จึงจะส่งผลต่อการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทำงาน จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน       การจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 

สำนักงานโครงการอาหารกลางวัน
                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เอกสารรูปแบบประกอบคำของบประมาณ

« แก้ไข มกราคม 06, 2014, 02:05:18 PM อ่าน 21434 ครั้ง »
ผู้อำนวยการ


 

ติดต่อและส่งข้อความถึงเรา

 

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
148 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Call center:
084-5441929
Contact by mail:
Contact by msn:

 
ข้อความที่ต้องการส่งถึง
ชื่อ  ∗
อีเมลล์สำหรับรับข้อมูลข่าวสาร  ∗
โทรศัพท์  ∗
ข้อความที่ต้องการส่งถึง
วัดใดของไทยที่ไม่มีพระประจำอยู่เลยสักรูป ให้ตอบ>วัดพระแก้ว


โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3 กระทู้ ใน 3 หัวข้อ โดย 4 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: อาวรณ์ แสงงาม
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 7. ออนไลน์มากที่สุด: 37 (มีนาคม 28, 2013, 10:24:17 PM)